گزارش کارشناسی خودرو پراید مدل ۹۱
سازنده:     پراید مدل:   ۱۳۲
سال:   ۱۳۹۱ تیپ: 
رنگ:   سفید روکش رنگ:  –
گیربکس:   دنده ای
کارکرد:  –
تعداد دنده:   ۴ نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴ حجم موتور:   ۱۳۰۰
کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی خودرو پراید مدل ۹۱، به طور کامل انجام شد و کاپوت و گلگیر تعویض شاسی جلو جوش کاری شده، ستون های جلو و نصفه‌ی سقف جلو رنگ می باشد.

در جلو سمت راننده : سالم ستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : سالم گلگیر جلو سمت راننده : رنگ
در جلو سمت شاگرد : سالم گلگیر عقب سمت راننده : سالم
در عقب سمت شاگرد : سالم گلگیر جلو سمت شاگرد : تعویض
شاسی جلو : جوشکاری شده
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : ضربه داشته
سقف : رنگ
ستون جلو سمت راننده : رنگ کاپوت: تعویض
ستون عقب سمت راننده : سالم صندوق عقب : سالم
ستون جلو سمت شاگرد : رنگ

موتور جرم و روغن سوزی دارد.