ماده ۵۰:
تکالیــف و وظایــف کارآمــوزان و مهــارت آمــوزان آموزشــگاه فنــی حرفــه ای آزاد بــه شــرح زیــر اســت:
۱. رعایت کلیه ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه و ماده ۵۰
۲. رعایـت موازیـن اسـلامی و اخلاقـی و حسـن رفتـار و اخـاق و همـکاری بــا یکدیگــر و کارکنــان آموزشــگاه
۳. شــرکت بــه موقــع و مســتمر مطابــق برنامــه تعییــن شــده بــر اســاس قــرارداد، در فراینــد یادگیــری
۴. اســتفاده از لبــاس کار مناســب، مشــارکت در نظافــت محــدوده کارگاه، چیدمـان منظـم ابـزارآلات، حفظ و مراقبت از وسـایل شـخصی و آموزشـگاهی در دوره هـای غیـر مجـازی و نیـز اعـام هرگونـه تغییـر در نشـانی و شـماره تمــاس بــه آموزشــگاه
۵. پرداخــت شــهریه دوره آموزشــی، هزینــه هــای مربــوط بــه ثبــت نــام و حــق تشــریفات آزمــون برابــر تعرفه هــای ســازمان
۶. انجــام ثبــت نــام و انتخــاب دوره توســط خــود کارآمــوز و ولــی مهــارت آمـوز و پذیـرش مسـئولیت هـر گونـه اشـتباه در ثبـت نـام و درج اطلاعات غیرقابل ویرایش
۷. تحقیــق قبــل از ثبــت نــام درخصــوص تناســب و قابلیــت گواهــی یــا گواهینامـه هـای صـادره منتـج از دوره، بـا اهـداف فـردی (ترویـج فرهنـگ مهــارت آمــوزی، ادامــه تحصیــل، ترفیــع شــغلی و…) وآگاهــی از اینکــه آموزشــگاه پــس از ارائــه مشــاوره، هیــچ مســئولیتی درقبــال انتخــاب دوره کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــر عهــده نــدارد.
۸. پرهیــز از اعمالــی همچــون ایجــاد اختــال و نفــوذ غیرمجاز(هــک) در شــبکه و رایانــه هــای متصــل بــه آن، تولیــد و انتشــار بدافزارهــا، جعــل و دسـتکاری اطلاعـات، مزاحمـت هـای رایانـه ای، دریافـت غیرمجـاز اطلاعـات از سیســتم یــا شــبکه رایانــه ای، تکثیــر غیــر مجــاز یــک برنامــه رایانــه ای حمایـت شـده و نیـز جاسوسـی و تفتیـش بـه وسـیله ابزارهـای مربـوط بـه افشــا و انتقــال یــا اســتفاده از اســرار تجــاری و بازرگانــی بــه ویــژه در دوره هــای یادگیــری مجــازی
تبصره ۱ : چنانچــه کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــه تجهیــزات و وســایل آموزشــی و کمــک آموزشــی و ســاختمان و تاسیســات آموزشــگاه یــا امــوال ســایر کارآمــوزان، عمـدا یـا در اثـر سـهل انـگاری و یـا بـه علـت عـدم توجـه بـه دسـتورات مربـی و مقــررات کارگاهــی خســارتی وارد نمایــد، مکلــف اســت خســارت وارده را جبــران نماید. خرابــی وســایل آموزشــی و کمــک آموزشــی در نتیجــه تمریــن یادگیــری، مشــمول ایــن تبصــره نمــی گــردد.
تبصره۲ : در صـورت غیبـت کارآمـوز و مهـارت آمـوز بـدون اطـاع و توافـق بـا آموزشـگاه، آموزشـگاه تکلیفـی بـرای جبـران مهـارت عقـب افتـاده وی و یـا اسـترداد تمامـی یـا بخشـی از شـهریه نخواهـد داشـت.
تبصره ۳ : مرجــع رســیدگی بــه اعتــراض کارآمــوز و مهــارت آمــوز بــه ترتیــب موسـس، کانـون انجمـن هـای صنفـی کارفرمایـی اسـتان و نهایتـا هیـات نظـارت اســتان اســت.
تبصره ۴ : تاییـد اخـراج کارآمـوز و مهـارت آمـوز دارای تخلفـات انضباطـی، منـوط بـه وجـود حداقـل دوبـار اخطـار کتبـی بـا فاصلـه حداقـل ۱۰ روز و ارائـه مسـتندات مطابــق نمــون بــرگ شــماره ((۵)) و تاییــد نهایــی کانــون انجمــن هــای صنفــی کارفرمایـی اسـتان خواهـد بـود. در چنیـن مـواردی آموزشـگاه مکلـف اسـت مابقـی شـهریه دریافـت شـده مطابـق قـرارداد کارآمـوزی و مهـارت آمـوزی را بـه تناسـب مـدت باقـی مانـده از دوره مسـترد نمایـد.
تبصره ۵ : در صـورت انصـراف کارآمـوز و مهـارت آمـوز از شـرکت در دوره یادگیری از زمـان ثبـت نـام تـا حداکثـر پایـان ۵ % از کل طـول مـدت دوره، استرداد ۸۰% شــهریه (براســاس قــرارداد کارآمــوزی و مهــارت آمــوزی) امکانپذیــر اســت و در صــورت انصــراف پــس از گذشــت مــدت ذکــر شــده، هیــچ مبلغــی بــه کارآمــوز و مهـارت آمـوز مسـترد نخواهـد گردیـد.